Thursday, April 12, 2018

महालेखा परीक्षकले करका सम्बन्धमा निकालेको नीतिगत तथा ब्यबहारिक बेरुजु

महालेखा परीक्षकले आर्थिक बर्ष २०७३.७४ को लेखा परिक्षण गरि आफ्नो प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको छ | त्यो प्रतिबेदनको "करको क्षेत्र" मात्र समाबेश गरेर यहाँ राखेको छु |